Untitled Document
index

 

Work
 

งานประกอบและติดตั้ง BLOWER
บริษัท : ASIA MODIFIED STARCH ปี 2008

งานระบบกำจัดฝุ่นแกลบ
บริษัท : AT BIO POWER ปี 2009

ระบบขนส่งขี้เถ้าแกลบ Fly ash เข้าเก็บ Silo
บริษัท : AT BIO POWER PIJIT 2009

งานติดตั้ง STORAGE HOPPER FOR PACKING
บริษัท : Asia modified starch Co.,Ltd. ปี 2009